วิชาที่เปิดสอนคอร์สปกติ
เรียนล่วงหน้าหรือเรียนตามเทอม ปิดเทอม
เสริมเกรด ปูพื้นฐานล่วงหน้า

ติวเข้ม ป.5 (วิทย์, คณิต, อังกฤษ, ไทย, สังคม)
ติวเข้ม ป.6 (วิทย์, คณิต, อังกฤษ, ไทย, สังคม)

มัธยมศึกษาปีที่ 1
วิทยาศาสตร์
- สารและสมบัติของสาร

- หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช / การแยกสาร
- แรงและการเคลื่อนที่ 
- งานและพลังงาน / บรรยากาศ
คณิตศาสตร์
- สมบัติเลขจำนวนนับ / จำนวนและตัวเลข / ห.ร.ม.และค.ร.น. / ระบบจำนวนเต็ม
- สมการ 1 ตัวแปร / อสมการ 1 ตัวแปร / ทศนิยมและเศษส่วน
- พื้นฐานเรขาคณิต / การประเมินค่า / คู่อันดับและกราฟ / เลขยกกำลัง
อังกฤษ
- Grammar / Tenses ที่เจอเยอะที่สุดในทุกข้อสอบ
- Speed ม.1 / Grammar, Reading Comprehension / Dialogues and Expressions
- TOP 1 / Vocab and Tenses / Error Identification
- Perfect Grammar 1 Clarify / Part of speech / Word order / Conjunction, Interjection

มัธยมศึกษาปีที่ 2
วิทยาศาสตร์ 
- อาหารกับการดำรงชีวิต
- ระบบของสิ่งมีชีวิต / สารและการเปลี่ยนแปลง
- พลังงานความร้อน
- แสงและการมองเห็น / โลกและการเปลี่ยนแปลง
คณิตศาสตร์
- อัตราส่วน, ร้อยละ / การวัดพื้นที่รูปต่างๆ / การแปลงทางเรขาคณิต รูป 2-3 มิติ
- เอกนาม, พหุนาม / แผนภูมิรูปวงกลม / ความเท่ากันทุกประการ / เลขยกกำลัง
- พีทาโกรัส / สมการกำลัง 2 ตัวแปรเดียว / แยกตัวประกอบพหุนามดีกรี 2
- จำนวนจริง / เส้นขนาน / การแปรผัน
อังกฤษ
- พื้นฐาน ม.2 / Grammar ไวยากรณ์เชิงวิเคราะห์, ไวยากรณ์ซับซ้อน
- Speed ม.2 / Grammar, Reading Passage / Conversation, Informal Letters 
- TOP 2 / Vocab and Tenses / Combi-Tenses / Error Identification
- Perfect Grammer 2 Magnify / Meaning / Direct / Reported Speech 

มัธยมศึกษาปีที่ 3
วิทยาศาสตร์
- พฤติกรรม / ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม / ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- เครื่องกล
- ไฟฟ้า / เอกภาพ
คณิตศาสตร์
- พื้นที่ผิว, ปริมาตร / ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร
- พาราโบลา / ความคล้าย / รากที่ 2, 3 / สมการกำลัง 2 / วงกลม
- ตรีโกณมิติ / อสมการ / การให้เหตุผลที่เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม
- การนำเสนอข้อมูล / สถิติ / ความน่าจะเป็น / การหาเศษของพหุนามและ Function
อังกฤษ
- พื้นฐาน ม.3 / Grammar, Sentences / Error Identification / Reading Passage
- Speed ม.3 /  Reading Advertisement, Cartoon / Letters, Graphs, Error Identification
- TOP UP / 24 Tenses Including Passive Tenses / Vocab and Tenses
- สรุปโค้งสุดท้ายสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ
- Conversation Grammar / เพิ่มเติม O-net

มัธยมศึกษาปีที่ 4
ฟิสิกส์ 
- การวัดและการแปลความหมายข้อมูลเวกเตอร์
- การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่นิวตัน โพรเจกไทล์
วงกลม ฮาร์มอนิคอย่างง่าย
- สมดุลกล / โมเมนต์
- งานและพลังงาน / โมเมนตัมและการขน / SHM, การเคลื่อนที่แบบหมุน
เคมี
- สรุปเคมี ม.ต้น ปูพื้นฐานสู่ ม.ปลาย
- พื้นฐานเคมีเบื้องต้น โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุพันธะเคมี
- ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
- ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 - 2
ชีวะ
- สรุปชีวะ ม.ต้น ปูพื้นฐานสู่ ม.ปลาย
- กล้องจุลทรรศน์, สารชีวโมเลกุล / เซลล์และการแบ่งเซลล์
การนำสารผ่านเข้าเซลล์ / เมตาบอลิซึมเบื้องต้น
- เนื้อเยื่อสัตว์ / การหายใจระดับเซลล์
- ระบบย่อย / ระบบแลกเปลี่ยนก๊าซ / ระบบหมุนเวียนเลือด และการให้เลือด
ระบบภูมิคุ้มกันและน้ำเหลือง
คณิตศาสตร์
- เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง การใช้เหตุผล / ทฤษฎีจำนวน เลขยกกำลัง
- ลำดับและอนุกรม ความน่าจะเป็น
- ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น / เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย / Matrix

มัธยมศึกษาปีที่ 5
ฟิสิกส์ 
- สมบัติเชิงกลของสาร(ของแข็ง, ของเหลว, ของไหล)
ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส / คลื่นเบื้องต้น
- ฟิสิกส์อะตอม / ฟิสิกส์นิวเคลียร์
- กลุ่มคลื่น เสียง แสง แสงกายภาพ
เคมี 
- อัตราการเกิดปฏิกิริยา / สมดุลเคมี / กรด - เบส
- ไฟฟ้าเคมี / สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
ชีวะ
- สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม / อนุกรมวิธาน
- การเคลื่อนที่ของสัตว์ / ระบบประสาท / ต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน
พฤติกรรม / ระบบสืบพันธุ์
- บทนำเรื่องพืช / การสังเคราะห์แสง / การจำแนกพืช
- โครงสร้างพืช / การดำรงชีวิตของพืช / พืชดอก / ฮอร์โมนพืช
การเคลื่อนไหวของพืช
คณิตศาสตร์
- ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม / ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติและ
การประยุกต์เวกเตอร์สามมิติ
- แคลคูลัส
- จำนวนเชิงซ้อน / ความน่าจะเป็น / กราฟเบื้องต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6
ฟิสิกส์ 
- ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแสสลับ
- ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ PAT 2
เคมี
- เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เชื้อเพลิง / ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
- ตะลุยโจทย์ เคมี PAT 2
ชีวะ
- พันธุศาสตร์ทางการแพทย์ / กฎของเมนเดล / วิวัฒนาการ
เทคโนโลยีทางพันธุกรรมโครโมโซม / สารพันธุกรรม เทคโนโลยี DNA
- ตะลุยโจทย์ ชีวะ PAT 2
คณิตศาสตร์
- คอร์สเฉพาะบท ลำดับอนุกรม สถิติ 1-3 ฉบับสมบูรณ์
และกำหนดการเชิงเส้น (ม.5 + ม.6)
- ตะลุยโจทย์ คณิต PAT 1 

English Advance หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับ ม.4 - ม.6 โดยเฉพาะ
Advance 1
- Grammar / Cloze Test / Ordering of Sentences / Writing Ability / Reading Passage
Advance 2
- Paragraph Completion / Error Identification / Analogy / Sentence Completion
Advance 3
- Extra Pre-Admission ตะลุย 4 แนวข้อสอบรูปแบบต่างๆ
Advance 4
- Extreme GAT+Admission ตะลุยแนวข้อสอบ GATและAdmission

ทุกคอร์ส ทุกระดับ ต้องทำการสอบวัดผล เมื่อเรียนจบคอร์ส

-----------------------------------------------------------------------

คอร์สพิเศษ
เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเข้าสอบแข่งขัน


ติวเข้ม ป.6 (5 วิชา 48 ชม.) เหมาะสำหรับน้องป.4 - ป.5
สอนวิธีคิดวิเคราะห์โจทย์ ปูพื้นฐานแน่นทั้งระดับประถม เพื่อเตรียมตัวก่อนป.6

ตะลุยโจทย์และเนื้อหา ป.6 เทอม 1 (5 วิชา 64 ชม.)
เนื้อหาเข้มข้น เน้นแบบฝึกหัด เรียนล่วงหน้าเพื่อเสริมเกรดหรือเตรียมสอบแข่งขัน

ตะลุยโจทย์และเนื้อหา ป.6 เทอม 2 (5 วิชา 40 ชม.)
สรุปวิธีคิด วิเคราะห์โจทย์ทุกแนว เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนระดับจังหวัดหรือภูมิภาค

ตะลุยโจทย์ สอบเข้าม.1 (วิทย์+คณิต 40 ชม.) (อังกฤษ+ไทย+สังคม 40 ชม.)
เหมาะสำหรับน้องป.6 ช่วงสุดท้ายก่อนสอบแข่งขัน

หลักสูตรเข้มข้น เพิ่มเทคนิค สร้างแนวคิด
อัดแน่นด้วยแนวข้อสอบโรงเรียนสาธิตฯ, มอ.วิทยานุสรณ์และโรงเรียนมัธยมระดับประเทศ

ทดสอบก่อนเรียน และสอบวัดผลทุกครั้ง เมื่อเรียนจบคอร์ส

-----------------------------------------------------------------------


หลักสูตรขั้นเทพ พิชิตมหิดลวิทยานุสรณ์ (วิทย์+คณิต) เหมาะสำหรับน้องม.2 - 3

ขั้นเทพ I กระเทาะวิธีคิด แก้ปัญหา วิเคราะห์โจทย์เป็น (32 ชม.)

ขั้นเทพ II แม่น..เนื้อหา สรุปวิทย์ คณิต ม.ต้น พร้อมวิเคราะห์ประยุกต์โจทย์ (72 ชม.)

ขั้นเทพ III ตะลุยโจทย์มหิดลวิทย์ฯ 10 ปี เพิ่มเทคนิค วิธีลัด พลิกแพลงโจทย์ทุกประเภท (32 ชม.)

ขั้นมหาเทพ สรุปสูตรครบขั้น วิเคราะห์ตรงประเด็น เข้า Lab สู่รอบ 2 (90 ชม.)

ทุกคอร์สเรียนจบ ต้องทดสอบเพื่อประเมิน ก่อนเริ่มเรียนคอร์สต่อไป

-----------------------------------------------------------------------


คอร์สเตรียมอุดมฯ (84 ชม.)
เหมาะสำหรับน้องม.3 เตรียมสอบแข่งขันเข้า ม.4 ที่ใช้ 5 วิชาหลักสอบ


ตะลุยโจทย์ พิชิตเตรียมอุดมฯ 5 วิชา วิทย์ - คณิต - Eng - ไทย - สังคม
ฝึกทำโจทย์ แนะวิธีคิดและสังเกต วิเคราะห์ข้อสอบทุกระดับความยาก

-----------------------------------------------------------------------


คอร์สชูวิทย์

คอร์สสรุปเนื้อหาและตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ ระดับมัธยมต้น
เตรียมความพร้อม สรุปเนื้อหาเข้ม สำหรับน้องที่ชอบเรียนสายวิทย์ตั้งแต่ระดับมัธยมต้น

-----------------------------------------------------------------------


พื้นฐานวิศวะ (30 ชม.)

เน้นคณิตและฟิสิกส์ เพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นวิศวกร

-----------------------------------------------------------------------


คอร์สคนหัวหมอ (6 ชม.)

สอบตรง มุ่งสู่แพทย์ กสพท.(กลุ่มแพทย์ 13 สถาบัน)
ติวเข้ม วิชาความถนัดทางการแพทย์ (IQ/ตัวเลข, EQ/จริยธรรม, Gat เชื่อมโยง)